24

reklama Łęczna
12:49 · 20 września 2022 przez Redakcja

II Konferencja naukowo - metodyczna dla nauszycieli w Łęcznej

  Już w sobotę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12 odbędzie się II Konferencja Naukowo-Metodyczna w Łęcznej zatytułowana "Jak współczesny świat zmienia uczniów i nauczycieli?"

Organizatorami konferencji są Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej oraz Fundacja Kopalnia Wiedzy z Łęcznej.

Patronat nad konferencją sprawuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Gmina Łęczna. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli z regionu Lubelszczyzny, ale organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby z całej Polski, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • wykonują zawód nauczyciela,
  • prowadzą badania naukowe z zakresu edukacji,
  • są zatrudnione w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratorium oświaty, ośrodku doskonalenia nauczycieli lub bibliotece pedagogicznej.

Konferencja organizowana jest po raz drugi, ale będzie organizowana cyklicznie co roku. Pierwsza konferencja naukowo-metodyczna w Łęcznej zatytułowana ,,Jak skutecznie kształcić współczesnych uczniów?" odbyła się w dniu 8 lutego 2020 roku.

Planowana liczba uczestników wynosi 120. Udział w konferencji jest bezpłatny. Celem jest analiza kryzysów w społeczeństwie i poszukiwanie sposobów ich łagodzenia w oświacie, budowanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, poprawa skuteczności nauczania w placówkach oświatowych, poznanie metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przegląd multimedialnych pomocy dydaktycznych, promowanie w środowisku oświatowym tematyki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, zintegrowanie środowiska oświatowego i wymiana doświadczeń. Zagadnienia te są bardzo istotne dla polityki edukacyjnej państwa, służą rozwojowi rozwiązań innowacyjnych i nowatorskich w nauczaniu, mają na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli, a w konsekwencji również uczniów.

Organizacja konferencji pozytywnie wpłynie na integrację oraz rozszerzenie współpracy placówek oświatowych. W programie konferencji przewidziano wykłady i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości, m.in. nauczycieli akademickich oraz ekspertów i doradców metodycznych. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, dotyczy ważnych i uniwersalnych zagadnień z punktu widzenia edukacji, wychowania i wykształcenia młodego pokolenia. Tytuł tegorocznej konferencji "Jak współczesny świat zmienia uczniów i nauczycieli?" odzwierciedla różnorodność problemów, z którymi obecnie spotykają się wszyscy uczestnicy procesu kształcenia.

"Uczeń sprzed 20 lat to zupełnie inny uczeń niż ten, z którym mamy do czynienia teraz, a jeszcze inny będzie uczeń za kolejne 20 lat" - mówi dr Agnieszka Gandzel, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki. "Nie możemy patrzeć na szkołę przez pryzmat pruskiego systemu, w którym od lat nic się nie zmienia, w którym uczniowie siedzą bez ruchu w ławkach, odwróceni do siebie plecami, bez możliwości dyskusji.

Współczesny uczeń powinien posiadać kompetencje XXI wieku - umieć dostosować się do zmiennych sytuacji, być kreatywny, empatyczny, myśleć logicznie i krytycznie, radzić sobie ze stresem, powinien rozpoznać swoje mocne i słabe strony, by móc w pełni się rozwijać. Do tego powinna zmierzać współczesna szkoła." "Współczesny świat stawia przed uczniami, nauczycielami, ale też przed rodzicami coraz trudniejsze wyzwania. Pandemia czy wojna w Ukrainie wiążą się z koniecznością reorganizacji wielu działań, z których - w mojej opinii - każdy z trzech podmiotów edukacyjnych, mimo wielu trudności, wywiązuje się bardzo dobrze. Dostosowanie form pracy podczas edukacji zdalnej, zrozumienie drugiego człowieka zamkniętego w czterech ścianach, ale też tego, który musiał uciekać z rodzinnego domu - to zadania, których w ostatnim czasie musieliśmy się podjąć" - dodaje dr Ewa Łazuka, prodziekan ds. studenckich.

Pani mgr Beata Michalak - polonistka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej - podkreśla, że "współczesny świat zmienia nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. Dzisiejsi pedagodzy to ludzie światli, wykształceni. Obecnie nauczyciel w szkole pełni często rolę opiekuna, pielęgniarki, terapeuty czy organizatora różnego rodzaju imprez. Jego funkcja nie sprowadza się wyłącznie do przekazywania wiedzy." Pani mgr Małgorzata Zielińska - nauczyciel bibliotekarz w tej samej szkole dodaje, że "współczesna szkoła to taki pociąg, który jedzie po dwóch szynach. Jedna szyna to umiejętności akademickie, a druga to umiejętności społeczno-emocjonalne. Jeśli zapomnimy o rozwijaniu jednej z tych umiejętności, nasz pociąg się wykolei. Obserwujemy, ile dzieci nie radzi sobie obecnie z trudnościami, jak wiele obowiązków i ciężarów spoczywa na ich barkach, jak bardzo stres odbiera im radość z nauki. Dlatego jako nauczyciele i rodzice powinniśmy umieć rozpoznawać, co dzieje się z młodym człowiekiem i jak możemy mu pomóc."

"Dodatkowo technicyzacja i cyfryzacja bardzo zmieniają współczesny świat" - uzupełnia Pani mgr Agnieszka Niedzielska-Krukowska - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. "Nicholas Carr - badacz sieci, powiedział, że tyle informacji, ile dociera do nas jednego dnia, do człowieka średniowiecznego docierało przez całe życie. To pokazuje, jak wielkim narzędziem jest Internet i że warto uczyć korzystać z niego mądrze. Warto rozwijać w uczniach myślenie krytyczne, które pozwoli im odróżniać opinie od faktów, prawdę od fałszu."

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji. Szczegóły dotyczące konferencji oraz link do rejestracji są dostępne na stronie: konferencja-nm.pollub.pl

obrazek

reklama Łęczna

Mikołajkowe zabawy z Górnikiem Łęczna

Dzisiaj rocznica 40-lat wydobycia węgla w kopalni Bogdanka

Trwa akcja onkomikołaj - dołącz i pomagaj

Łęczyński szpital pośród najlepszych


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.174 sek. (7)