77

reklama Łęczna

L sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

31 maja 2023 godz. 10:00

Urząd Gminy Spiczyn
Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

W dniu 31 maja 2023 r. tj. środa o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się L sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: Protokół Nr 48, Protokół Nr 49.
4) Interpelacje i zapytania Radnych.
5) Wolne wnioski i informacje.
6) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022.
7) Przyjęcie sprawozdania z realizacji zdań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Spiczyn za 2022 rok.
8) Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2022 rok.
9) Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2022 rok.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2022 rok.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Spiczyn wotum zaufania za 2022 rok - debata nad raportem o stanie Gminy.
15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2022 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
b) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2022 rok,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) głosowanie.
17) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
18) Zamknięcie obrad.


Mieszkańcy Gminy Spiczyn, Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Spiczyn, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20000 mieszkańców - co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 30 maja 2023 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Zobacz wszystkie wydarzenia

2023-05-18 dodał: Redakcja
reklama Łęczna
oferta reklamowa

Polecamy

Copyright © 2023 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.027 sek. (6)