88

reklama Łęczna

LXXI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

31 maja 2023 godz. 12:00

sala obrad Rady Miejskiej

LXXI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. w sali obrad Rady Miejskiej przy ul. Plac Kościuszki 22 w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12:00


Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
4. Zapoznanie się z "Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Łęczna".
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz transportu nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łęczna, położonej w m. Łęczna przy Al. Jana Pawła II przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023 - 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2030.
14. Sprawy różne i wniesione.
15. Zakończenie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia

2023-05-24 dodał: Redakcja
reklama Łęczna
oferta reklamowa

Polecamy

Copyright © 2023 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.026 sek. (6)